Podmínky používání

Přečtěte si prosím níže uvedené podmínky pozorně. Tyto podmínky používání jsou závaznou smlouvou mezi Vámi, jako koncovým uživatelem, a Everymusic.org. Vaše užívání našich stránek ("stránek Everymusic.org"), ať už jako registrovaným uživatelem nebo neregistrovaným návštěvníkem Everymusic.org vyjadřuje Vaše svolení s tím, že se stáváte účastníkem této smlouvy, závazný souhlas s těmito podmínkami a dodržování našich pravidel. Pokud neakceptujete a nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, Vaše jediná a výhradní možnost je přestat používat Everymusic.org.

1. Služby

Služby Everymusic.org jsou poskytovány tak “jak jsou”. I přestože se jakýmkoliv možným způsobem snažíme zajistit, aby vše fungovalo tak, jak je uvedeno, negarantujeme, že služby budou bez nejrůznějších chyb, nedostatků v zabezpečení, útoky virů atp. Námi nabízené služby musí být využívány výhradně k běžným uživatelským účelům. Everymusic.org si vyhrazuje právo Vám zablokovat přístup, pokud věříme, že využíváte služby pro automatické programy nebo systémy, testování zabezpečení nebo jiné účely.

Služby mohou být příležitostně nedostupné z důvodu běžné údržby, zlepšování funkčnosti systému, nebo z jiných důvodů. Vzhledem k tomu berete na vědomí, že Everymusic.org neponese žádnou zodpovědnost za následky vzniklé uživatelům, které mohou vyústit z technických problémů internetu, pomalého připojení, přetížení přenosu dat, nebo přeplnění hostujícího nebo jiných serverů, atd.

2. Obsah

Veškerý audio a video obsah poskytovaný službami Everymusic.org je uložen mimo vlastní server ("vzdálený obsah"). Everymusic.org odkazuje na server s obsahem, ale za žádných okolností se neúčastní ukládání, sdílení nebo publikování tohoto obsahu. Plná zodpovědnost za vzdálený obsah spadá výhradně na vlastníka serveru, kde je obsah uložen. Zároveň s tímto se Everymusic.org neúčastní šíření tohoto obsahu ani nevystupuje jako zprostředkovatel, protože tento vzdálený obsah žádným způsobem nespadá pod jeho působnost, možnost jeho ovlivnění ani úprav. Tento způsob využívání vzdáleného obsahu byl konzultován s autorskými organizacemi a je v souladu ve věcech právních i administrativních.

Everymusic.org nezaručuje přesnost uvedených informací a nenese zodpovědnost za jakékoliv škody, které by jejich případným použitím mohly vzniknout. Zároveň s tímto Everymusic.org nezaručuje ani nemusí zajistit přístup k veškerému obsahu, produktům nebo službě. Vzhledem k tomu, že některý obsah není uložen na vlastním serveru, neexistuje možnost jak umožnit neomezené poskytnutí přístupu k tomuto obsahu, produktům nebo službě. Zároveň souhlasíte s tím, že Everymusic.org nemůže být zodpovědný za jakýkoliv obsah vkládaný uživateli, a to i přesto, že tyto podmínky zakazují jisté jednání ostatních uživatelů a obsah na stránkách Everymusic.org, nicméně i tak můžete být vystaveni nechtěným a zakázaným materiálům či nepřípustnému chování ostatních uživatelů, a proto využíváte služby Everymusic.org jen na vlastní riziko.

3. Registrace uživatele

Jako člen se můžete zaregistrovat bezplatně. Zapsáním se k využívání služeb pro registrované uživatele berete na vědomí, že tyto služby jsou navrženy pro osobní použití, není dovoleno používat jakékoliv automatické systémy pro výběr nebo stahování souborů. Everymusic.org si vyhrazuje právo Vám okamžitě a permanentně zablokovat přístup ke službě, pokud věříme, že porušujete některá omezení. Při přihlašování budete vždy požádáni o uvedení Vašeho unikátního uživatelského jména a hesla. Jste výhradně a plně zodpovědní za udržování a uchovávání Vašeho hesla v bezpečí. Mimoto nesete výhradní a plnou zodpovědnost za jakékoliv aktivity, které nastanou pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neautorizované použití Vašeho účtu nebo jakékoliv jiné nedostatky v zabezpečení, které Vám jsou známy. Berete na vědomí, že kompletní důvěrnost Vašich dat a zpráv přenášených během užívání služeb nemůže být zaručena.

4. Ukončení

Souhlasíte, že Everymusic.org, podle svého výhradního uvážení, může ukončit Váš účet nebo používání služeb, pokud Everymusic.org věří, že jste porušili nebo jste se chovali v rozporu se zněním této smlouvy. Everymusic.org může rovněž podle svého výhradního uvážení a kdykoliv přestat poskytovat služby, nebo jakoukoliv jejich součást, s předchozím upozorněním nebo bez upozornění. Souhlasíte, že jakékoliv ukončení přístupu ke službám podle jakéhokoliv opatření v této smlouvě může být provedeno bez předchozího upozornění. Dále souhlasíte, že Everymusic.org nebude nést zodpovědnost Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení přístupu ke službám.

5. Zásady Vašeho jednání

Jen Vy sám jste zodpovědný(á) za Vaše jednání během využívání služeb Everymusic.org, a to za každý text, informaci, soubory (“obsah”), který odešlete, vložíte, nebo zobrazíte na Everymusic.org. Je striktně zakázáno pomlouvání, zneužívání či hrubé zacházení, obtěžování, vyhrožování, hanobení, vydávání se za někoho jiného nebo zastrašování ostatních uživatelů Everymusic.org. Nesmíte vkládat pornografický materiál nebo materiál podněcující k jakékoliv nesnášenlivosti na Everymusic.org. Nesmíte zasílat nevyžádané zprávy, upozornění, nebo reklamní materiály (“spam”) žádnému z ostatních uživatelů. Nesmíte vkládat na Everymusic.org soubory, které obsahují jakýkoliv škodlivý kód, jako jsou viry, wormy nebo bugy, nebo jakýkoliv soubor, který je určen k provedení jakékoliv funkce na jakémkoliv zařízení, která nastane po jeho stažení i bez výslovného souhlasu uživatele. Služby Everymusic.org obsahují jisté limity (které se mohou čas od času měnit), ku příkladu: pouze povolené formáty a velikosti souborů. Není Vám dovoleno obcházet tyto limity, například úpravou souborů, nebo jakoukoliv jinou metodou umožňující Vám vkládat obsah, který Vám není dovoleno vkládat. Nedodržení zásad Vašeho jednání může vést ke smazání obsahu, který je proti pravidlům a to bez předchozího upozornění, a k zablokování Vámi využívaných služeb Everymusic.org.

6. Explicitní texty

Everymusic.org standartně pracuje s hudbou a hudebními videoklipy z širokého katalogu, který obsahuje materiál zahrnující některé skladby, které mohou obsahovat explicitní texty nebo texty, které určití lidé mohou shledat urážlivými. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoliv obsahem na Everymusic.org, Vaše jediná a výhradní možnost je přestat používat Everymusic.org.

7. Elektronicky zasílané oznámení

Čas od času Vám můžeme zaslat informaci související s využíváním služeb Everymusic.org, jako jsou oznámení o službách a administrativní zprávy, na E-mail Vašeho uživatelského účtu.

8. Specifické poskytování služeb

Ačkoliv stránky Everymusic.org jsou přístupné celosvětově, ne všechny produkty a služby zmíněné nebo odkazované na stránkách Everymusic.org jsou dostupné všem osobám nebo ve všech geografických umístěních. Everymusic.org nabízí svůj obsah, včetně jazykových verzí, výhradně pro uživatele pocházející z České republiky. Everymusic.org si vyhrazuje právo omezit, podle svého výhradního uvážení, poskytování jakéhokoliv produktu nebo služby jakékoliv osobě nebo geografické oblasti, pokud to situace vyžaduje. Jakákoliv nabídka produktu nebo služby na stránkách Everymusic.org může být zrušena tam, kde je zakázána zákonem.

9. Licence pro Everymusic.org

Posíláním zpráv, komentářů a jiných textů, ať už jako odpovědí nebo i jinak, nahráváním souborů, vkládáním údajů nebo účastí v jakékoliv jiné formě na stránkách Everymusic.org, poskytujete bez nároku na honorář, stálou, nevýlučnou, neomezenou, celosvětově platnou licenci k používání, kopírování, přizpůsobování, přenášení, k veřejnému publikování nebo k zobrazování a dalšímu licencování třetím stranám na použití jakéhokoliv z výše uvedených práv poskytnutých s ohledem na povahu obsahu. Výše uvedená práva obsahují práva na využití jakýchkoliv vlastnických práv včetně, ale nekončíce jen u těchto, práv autorských, duševního vlastnictví, ochraných známek, označení služeb nebo patentových zákonů platných pod jakoukoliv legislativou.

10. Využití informací

Everymusic.org používá informace zadané našimi uživateli ke zlepšení jejich dojmu z využívání stránek Everymusic.org, ať už poskytováním personalizovaných prvků na stránkách nebo k lepší přípravě budoucího obsahu v závislosti na zájmu našich uživatelů. Everymusic.org nikdy nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou, včetně inzerentů nebo partnerů, ale Everymusic.org může vytvořit obecnou zprávu zahrnující demografické údaje o uživatelích a tendence přístupů na naše stránky, pro inzerenty nebo partnery. To umožňuje našim inzerentům inzerovat efektivněji, a umožňuje našim uživatelům prohlížet reklamy, které vyhovují jejich potřebám.

11. PROHLÁŠENÍ

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. EVERYMUSIC.ORG POSKYTUJE SVOJE STRÁNKY A OBSAH NA ZÁKLADĚ TOHO "JAK JSOU", BEZ ŽÁDNÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK. EVERYMUSIC.ORG SE ZŘÍKÁ VŠECH TAKOVÝCH VYJÁDŘENÍ A ZÁRUK. ZÁROVEŇ S TÍM, EVERYMUSIC.ORG NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE PŘÍSTUPNÉ NA STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, KOMPLETNÍ NEBO AKTUÁLNÍ. DÁLE EVERYMUSIC.ORG NEZARUČUJE, ŽE NABÍZENÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE STRÁNKY EVERYMUSIC.ORG NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE JSOU BEZ NEJRŮZNĚJŠÍCH VIRŮ NEBO JINÝCH NEBEZPEČNÝCH KOMPONENT. EVERYMUSIC.ORG POSKYTUJE ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY VLASTNĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI ("STRÁNKY TŘETÍ STRANY") A MŮŽE ČAS OD ČASU POSKYTOVAT MATERIÁL TŘETÍCH STRAN I NA STRÁNKÁCH EVERYMUSIC.ORG. ANI EVERYMUSIC.ORG ANI NAŠI PARTNEŘI NEKONTROLUJÍ NEBO NEPRACUJÍ S ŽÁDNOU Z TĚCHTO INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NA STRÁNKÁCH TĚCHTO TŘETÍCH STRAN.

12. Změny

Everymusic.org může kdykoliv upravit znění podmínek této smlouvy podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Pokud je jakákoliv změna pro Vás nepřijatelná, souhlasíte, že Vaše jediné východisko je zrušit tuto smlouvu mezi Vámi a Everymusic.org. Pokračování v užívání stránek Everymusic.org značí Váš závazný souhlas s provedenými změnami v této smlouvě

13. Smlouva

Tyto podmínky používání představují smlouvu mezi Vámi a Everymusic.org s ohledem na poskytované služby a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, ať už v elektronické podobě, ústní nebo psané, mezi Vámi a Everymusic.org, které jsou výslovně zrušeny. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv upozornění v elektronické formě jsou přijatelné ve věcech právních i administrativních založených na nebo souvisejících s touto smlouvou v tom samém rozsahu a zároveň mohou být předmětem přijatelným za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný dokument nebo záznam v původně tištěné formě.

Technická podpora

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte nás na E-mailové adrese support@everymusic.org.